Piirin kokoukset

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n piirin sääntöjen mukaan

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuun aikana ja syyskokous syys-joulukuunaikana.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos piirin kokous niin päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 06.03.2024 15:42:00

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Partiopiiri ry. Sen kotipaikka on Kouvola ja kielenä suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä piiriksi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Piirin tarkoituksena on tukea jäseniensä toteuttamaa partiotoimintaa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partiotoiminta pohjautuu Suomessa partion kasvatustehtävään ja arvopohjaan, joka on kirjattu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n peruskirjaan. Partiotoiminnan päämäärän toteutumiseen pyritään tavoitteellisella ja nousujohteisella lasten ja nuorten partiokasvatuksella, joka sisältää kasvatustavoitteet, partiomenetelmän ja partio-ohjelman.

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirinhallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat ja lippukuntien partiojohtajavaltakirjan omaavat partiojohtajat.

Näiden lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolaisten muodostamat ja partioaatetta edistävät yhdistykset.

Piirin kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Varsinainen jäsen voidaan erottaa, mikäli sen toiminta ei vastaa näissä säännöissä määriteltyä toimintaa ja tarkoitusta. Jäsenen erottamista päättää piirihallitus.

4 § Piirin kokoukset ja niiden tehtävät

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuun aikana ja syyskokous syys-joulukuunaikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos piirin kokous niin päättää, jos  vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan äänioikeus määräytyy 31.7. mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaan. Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella partiojohtajalla on yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Edustajikseen piirin kokouksiin valitsevat rekisteröidyt partiolippukunnat korkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääränsä vastaavan määrän edustajia, jotka käyttävät lippukunnan äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kutsu piirin kokouksiin on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Piirinkokouksissa on B-jäsenillä ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Piirin kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle siten, että kevätkokouksessa käsiteltävät ehdotukset 1.1. mennessä ja syyskokouksessakäsiteltävät ehdotukset 1.8. mennessä.

Kevätkokouksen tehtävänä on:

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Vahvistaa kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.

6. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirinhallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.

8. Valita tarvittaessa edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.

9. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on:

1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Vahvistaa kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.

6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.

7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.

8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja.

9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja.

10. Päättää hallituksen jäsenten määrästä.

11. Valita hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle hallituksen jäsenet.

12. Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi.

13. Valita tarvittaessa edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.

14. Valita tarvittaessa piirin ehdokkaat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n Partioneuvoston jäseniksi.

15. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Piirin hallitus ja sen tehtävät

Piirin toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä viisi (5) – kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa. Piirinjohtaja, piirinvarajohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, jos piirinjohtajan tai piirin varajohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Vastata piirin toiminnasta.

2. Edustaa piiriä.

3. Vastata piirin taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta.

4. Valmistella piirin kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtiatehtyjen päätösten toimeenpanosta.

5. Hyväksyä piirin jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta.

6. Pitää jäsenluetteloa.

7. Vahvistaa kahdeksannessa (8) §:ssä mainitut ohjesäännöt.

8. Järjestää piirille tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöpalvelut.

9. Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin.

6 § Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja

Piirinjohtajan ja piirin varajohtajan toimikausi kestää kaksi (2) piirin toimintavuotta, heistä toinen on aina erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron määrää arpa.

Piirinjohtajan tehtävänä on:

1. Kutsua hallituksen kokoukset koolle.

2. Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.

3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti.

Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaohjesääntöön.

7 § Toimihenkilöt

Käytännön asioiden hoitoa varten piirihallitus voi järjestää tarvittavat toimihenkilöpalvelut ja toimiston.

8 § Toimintaohjesääntö

Piirinjohtajan, varajohtajan ja hallituksen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet sekä piirin eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia ohjesääntöjä.

9 § Jäsenmaksu

Piirille perittävistä jäsenmaksuista päättää piirin kevätkokous.

10 § Talous

Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä varoja toimintaansa varten sekä harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista liiketoimintaa.

11 § Nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai toinen heistä yhdessä piirin hallituksen määräämän henkilön kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

13 § Piirin purkaminen

Piiri purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen. Jos piiri purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n säännöt